Stäng meny

Integritetsmeddelande

Integritetsmeddelande för Pretium Vita

Detta integritetsmeddelande tillhandahåller en översikt över hur Pretium Vita hanterar integritet och skyddar dina personuppgifter via vår webbplats och tjänster.

”Personuppgifter” är alla uppgifter som är relaterade till en identifierad eller identifieringsbar person och kan omfatta personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Om vi länkar andra uppgifter till dina personuppgifter kommer vi att behandla de länkade uppgifterna som personuppgifter.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Skyddsmekanismer

Vi vidtar rimliga och lämpliga administrativa, tekniska, organisationsmässiga och fysiska åtgärder avseende säkerhets- och riskhantering i enlighet med tillämpliga lagar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på adekvat sätt mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, skada, förlust eller förändring, obehörig eller olaglig åtkomst, utlämnande eller missbruk samt alla andra olagliga former av behandling av dina personuppgifter i vårt förvar.
Att hålla personuppgifter säkra är en viktig del av att skydda integriteten. Vår säkerhetsorganisation tillämpar policyer, standarder och stödjande säkerhetskontroller på en nivå som är lämplig med tanke på risknivån och de tjänster som tillhandahålls. Vi informerar dessutom programansvariga och teknikteam över hela verksamheten om lämpliga säkerhetskontroller i syfte att stödja säker produktutveckling och en säker driftsmiljö.

Fysiska skyddsmekanismer

Vi låser dörrar och arkivskåp, kontrollerar tillträdet till våra lokaler, implementerar en policy om städade skrivbord och använder säkra metoder för att förstöra medier som innehåller dina personuppgifter.

Tekniska skyddsmekanismer

Vi använder nätverks- och informationssäkerhetsteknik som Symantecs programvara för antivirus- och ändpunktsskydd, kryptering, intrångsidentifiering och skydd mot dataförluster och vi övervakar våra system och datacenter för att säkerställa att de följer vår säkerhetspolicy.

Organisationsmässiga skyddsmekanismer

Vi genomför regelbundna företagsövergripande, såväl som rollspecifika och målinriktade, utbildnings- och medvetenhetsprogram avseende säkerhet och integritet, för att se till att våra medarbetare förstår vikten av att skydda dina personuppgifter och att de lär sig och bibehåller de kunskaper och färdigheter som krävs för att skydda dem effektivt i praktiken. Organisationens integritetspolicy och standarder styr också vår hantering av dina personuppgifter.

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av andra företag. Om du väljer att besöka någon länkad webbplats rekommenderar vi att du läser deras integritetsmeddelanden noggrant, eftersom de kan skilja sig från våra. Vi har inget ansvar för innehållet eller integritetsrutinerna på webbplatser som ägs av företag som inte ingår i Pretium Vita’s domäner. Vi rekommenderar att du läser integritetsmeddelandet på varje webbplats som du går till för att få information om den platsens integritetsrutiner.

Hantering av dina personuppgifter

Hur länge vi behåller eller lagrar dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter i våra system under den längsta av följande perioder:

  1. så länge det behövs för att upprätthålla vår fortlöpande relation eller så länge det behövs för att tillhandahålla dig de tjänster eller den information som du har rätt till eller på annat sätt rimligen kan förvänta dig att få från oss
  2. så länge det behövs för de ändamål som vi samlade in dem för eller som du lämnade ut dem till oss för, i enlighet med aktiviteter eller processer som är relevanta för någon tjänst
  3. varje lagringsperiod som är nödvändig för att efterleva våra juridiska skyldigheter, för att lösa tvister eller för att genomdriva våra avtal eller
  4. slutet av den period där rättsprocesser eller undersökningar kan uppstå med avseende på våra relationer med dig.

Detta kan förtydligas genom att påpeka att när Pretium Vita agerar som personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter för våra egna ändamål kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras när de inte längre behövs för de ursprungligen uttalade behandlingsändamålen eller något ytterligare kompatibelt ändamål för vilket Pretium Vita lagligen kan fortsätta att behandla sådana uppgifter.
Dessutom gäller att när Pretium Vita agerar som personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter för en annan personuppgiftsansvarigs eller ett annat personuppgiftsbiträdes ändamål och enligt deras anvisningar, kommer vi att efterleva de tidsgränser som har avtalats med den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, såvida inte tillämpliga lagar och förordningar tvingar oss att radera sådana uppgifter tidigare eller att lagra dem längre.

Ändringar i detta meddelande

Vi förbehåller oss rätten att revidera eller modifiera detta meddelande. Vi kan dessutom uppdatera detta integritetsmeddelande för att återspegla ändringar i våra datarutiner. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att underrätta dig via e-post (till den e-postadress som anges av dig) eller via ett meddelande på denna webbplats innan ändringen träder i kraft. Vi rekommenderar att du då och då kontrollerar denna sida för att se den senaste informationen om våra integritetsrutiner.

1 juni 2018